نیمکت هوشمند خورشیدی

نیمکت هوشمند خورشیدی طرح منظره

مبلمان شهری

نیمکت هوشمند شهری

شهر هوشمند شهری است که در آن تکنولوژی های گوناگون جهت بهبود زندگی شهروندان با هم ترکیب و مورد استفاده قرار می گیرد. شهرداری رویان به عنوان یکی از شهرهای گردشگری در شمال کشور اقدام به نصب نیمکتهای هوشمند شهری نمود.کارکردهای المان  های شهری:

  • برندسازی
  • جادبه گردشگری
  • زیباسازی

اهداف مبلمان هوشمند شهری:

  • ارائه مطلوب و افزایش سطح دسترسی خدمات شهر هوشمند در لمان های هوشمند شهری
  • کمک به توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی کاربردی و توسعه
  • ارائه نمایی از شهر هوشمند مطلوب به شهروندان جهت آشناسازی ، حساس سازی و جلب مشارکت شهروندان
  • ایجاد پویایی هوشمند جهت دسترسی عمومی به خدمات الکترونیک مبتنی بر فن آوری های جدید
  • پایداری محیط زیست و کاهش استفاده از انرژی به کمک نوآوری های فناوری و تشویق به کاهش مصرف و بازیافت

لینک خبر نصب نیمکت هوشمند شهری: http://royan.ir/NewsDetail.aspx?ID=1461

انرژی خورشیدی، ، برق خورشیدی خانگی، پنل خورشیدی مبلمان شهری، مبلمان مدرن، شهر هوشمند، فضاسازی ویلا، محوطه ویلا، فضای سبز

نیمکت هوشمند خورشیدی طرح منظره